Smluvní podmínky

OBJEDNÁVKA

1. Objednávka se provádí pomocí e-mailu či na základě osobní návštěvy. Po uhrazení platby bude zájemci odeslán e-mail s potvrzenou závaznou rezervací a fakturou a vybrané položky budou blokovány pro zvolený termín. Provozovatel si vyhrazuje právo zákazníka telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, např. pokud jde o větší objem / hodnotu objednávky nebo chybějící či nepřesné údaje.

KAUCE A PLATBA

2. V rámci zapůjčení požaduji kauci v níže uvedeném rozsahu. Provozovatel má právo si stanovit celkovou individuální kauci.

         100 – 3.000 Kč – kauce 1.000 Kč

         3.001 – 5.000 Kč – kauce 3.000 Kč

         5.001 – 20.000 Kč – kauce 7.000 Kč

         nad 20.001 – kauce 10.000 Kč

3. Před zapůjčením předmětů bude zájemci odeslán e-mail s platebními údaji na vratnou kauci, která musí být uhrazena před zápůjčkou. Po uhrazení platby bude zájemci odeslán e-mail s potvrzením o úhradě vratné kauce. Kauce bude po řádném předání veškerých zapůjčených předmětů vrácena zpět na účet. V případě ztráty nebo poškození bude kauce použita na opravu, případně nákup nového předmětu.

ZMĚNY A STORNO

4. Změna objednávky a storno podmínky

        více než 30 kalendářních dní před termínem zapůjčení je storno 0%

        22-29 kalendářních dní před termínem zapůjčení je storno 25%

        15-21 kalendářních dní před termínem zapůjčení je storno 50%

        8-14 kalendářních dní před termínem zapůjčení je storno 75%

        do 7 kalendářních dní před termínem zapůjčení je storno 100%

5. Základní a zároveň minimální doba pronájmu je stanovena na 24 hodin (1 den). Doba pronájmu se počítá od chvíle převzetí pronajímaných předmětů nájemcem a končí jejich předáním a převzetím pronajímatelem zpět do provozovny. V případě pronájmu přes víkend je počítáno od pátku do pondělí do 10 hod. jako 2 dny.

6. Cena za zapůjčené předměty zahrnuje :

       a/ nájem za zapůjčené předměty

        b/ přípravu k odvozu

        c/ údržbu předmětů

        Cena za zapůjčené předměty nezahrnuje :

        a/ dopravu

        b/ naložení a vyložení

        c/ balení předmětů po akci, ke které byly předměty zapůjčeny

        d/ opravy

        e/ pojištění

ODPOVĚDNOST

7. Po převzetí za předměty plně zodpovídá nájemce. Pronajímatel doporučuje pronajímané předměty pojistit na dobu zápůjčky.

8. V případě ztráty nebo poškození zapůjčených předmětů se klient zavazuje uhradit škodu v plné výši pořizovací ceny, případně ve výši dle rozsahu poškození.

9. Pokud nájemce vrátí pronajaté předměty později než do 10 hodin dne následujícího po dni skončeném nájmu dle nájemní smlouvy, je toto považováno za podstatné porušení nájemní smlouvy a nájemce je v takovém případě povinen zaplatit nájemné  ve výši 100% nájemného za každý i započatý den.

10. Uzavřením nájemní Smlouvy vzniká nájemci právo užívat pronajaté předměty v souladu a za podmínek této smlouvy po dobu sjednanou.

11. Nájemce není oprávněn pronajaté předměty ani jejich příslušenství pronajímat osobám dalším ani právnickým subjektům.

12. Majitelem pronajímaných předmětů je po celou dobu pronájmu pronajímatel.

13. Nájemce bere na vědomí, že některé zapůjčované předměty mohou být vlivem půjčování mírně opotřebené.

14. Nájemce bere na vědomí, že může dojít k poškození nebo ztrátě objednané zápůjčky předchozím nájemcem. Pronajímatel může nájemci nabídnout jako kompenzaci jiné předměty. V případě odmítnutí nájemcem, je pronajímatel povinen vrátit uhrazenou částku za daný nedodaný předmět.

15. Nájemce je oprávněn užívat pronajaté předměty pouze k účelu, k němuž je pronajímatelem určeno.

16. Nájemce nesmí zapůjčené předměty upravovat či opravovat.

17. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli škody na zdraví a majetku, způsobené v souvislosti s používáním zapůjčených předmětů

PŘEVZETÍ A VRÁCENÍ

18. Vyzvednutí a vrácení zapůjčených předmětů probíhá v místě skladu Komodi, Novákových 885/35, Praha 180 00 po předchozím e-mailovém nebo telefonickém potvrzení pronajímatelem.

19. Případná smluvená doprava, nakládka a vykládka budou nájemci účtovány samostatnou smluvní cenou předem dohodnutou a nájemcem potvrzenou.

20. Nájemce potvrzuje, že pronajímané předměty bude přepravovat v uzavřeném dopravním prostředku k tomu určeném.

21. Nájemce je povinen si zapůjčované předměty překontrolovat. V případě poškození ihned tuto skutečnost nahlásit. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel a je nutné škodu uhradit. Zapůjčované předměty nejsou pojištěné mimo rámec skladových prostor.

22. Zaškrtnutím Souhlasím s Obchodními podmínkami ve smlouvě o nájmu a složením nájemce potvrzuje, že byl seznámen s těmito podmínkami o pronájmu

    PRONAJÍMATEL

    Komodi

    Kristýna Bělová

    Na Lučinách 651/12

    Proboštov 41712

    IČ 02437571

Navštivte Komodi

Novákových 885/35

Praha 180 00

Metro B Palmovka

Sledujte Komodi